HKL's Notes
N/A C.V. · Linkedin · Github


MPEG4视频中,I帧、p帧、B帧的判定(转载)

By , on , tagged: 🏷️Coding  🏷️ffmpeg  🏷️Music 

mpeg4的每一帧开头是固定的:00 00 01 b6,那么我们如何判断当前帧属于什么帧呢?在接下来的2bit,将会告诉我们答案。注意:是2bit,不是byte,下面是各类型帧与2bit的对应关系:

 00: I Frame

 01: P Frame

 10: B Frame 

为了更好地说明,我们举几个例子,以下是16进制显示的视频编码:

 00 00 01 b6 10 34 78 97 09 87 06 57 87 ……               I帧

 00 00 01 b6 50 78 34 20 cc 66 b3 89 ……                 P帧

 00 00 01 b6 96 88 99 06 54 34 78 90 98 ……               B帧

下面我们来分析一下为什么他们分别是I、P、B帧

 0x10 = 0001 0000

 0x50 = 0101 0000

 0x96 = 1001 0100 

大家看红色的2bit,再对照开头说的帧与2bit的对应关系,是不是符合了呢?

下面给出一段c++代码供大家参考:


switch(buf[i] & (BYTE)0xc0)
{
case 0x00:
  //I Frame
  break;
case 0x40:
  //P Frame
  break;
case 0x80:
  //B Frame
  break;
default:
  break;
}

From: http://www.360doc.com/content/11/0718/17/474846_134326279.shtmlArticles are licensed under CC BY-NC 4.0